فسفاته آلی

5 درصد P2O5

10 درصد گوگرد

12 درصد ماده آلی