ماکرو کامل گوگردی 10+5 5 5

نیتروژن 5 درصد

فسفر 5 درصد

پتاسیم 5 درصد

گوگرد 10 درصد